Polityka prywatności

Drogi użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma KADOCODE SP. Z O.O. z siedzibą na ul. Zgierska 73/503, 91-463 Łódź, o numerze NIP 7262682398

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: kontakt@sellpander.pl

Dane osobowe i prywatność

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Korzystanie z bezpłatnych usług oferowanych w serwisie

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy o świadczenie usług oferowanych w serwisie, na postawie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy oraz do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń, przez Ciebie lub Administratora serwisu. W przypadku odmowy podania danych osobowych, skorzystanie z usług serwisu nie będzie możliwe.

2. Korzystanie z płatnych usług oferowanych w serwisie

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy o świadczenie usług oferowanych w serwisie, na postawie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązku prawnego przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy, do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością, oraz do czasu upłynięcia okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń, przez Ciebie lub Administratora serwisu. W przypadku odmowy podania danych osobowych, skorzystanie z usług serwisu nie będzie możliwe.

3. Formularze kontaktowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu obsługi zapytań i/lub zgłoszeń przesłanych do serwisu, za pomocą umieszczonych formularzy kontaktowych oraz innych podanych form kontaktu. Dane przetwarzane są na podstawie umowy lub (działania podejmowanego na żądanie klienta, zmierzającego do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku gdy przesłane zapytanie dotyczy umowy której Administrator jest lub może być stroną oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w celu prowadzenia komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w przypadku gdy zapytanie nie ma związku z umową.

Dane osobowe przetwarzane są poprzez cały czas trwania wiążącej nas umowy lub – w przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń (dla przypadku, gdy umowa została zawarta lub podjęte zostało działanie zmierzające do jej zawarcia) lub do upływu okresu dochodzenia roszczeń lub do momentu w którym uwzględnimy sprzeciw wobec przetwarzania (w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej)

W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator nie będzie miał możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub zgłoszenie.14

4. Pliki Cookies

Serwis SellPander.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia uzyskującego dostęp do serwisu, jednocześnie nie powodując zmian w jego ustawieniach. Ciasteczka wykorzystywane w serwisie SellPander.pl służą do zapamiętywania sesji użytkownika, udostępniania funkcji Serwisu, oraz w celach analitycznych. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies lub zablokować ich wykorzystanie w przyszłości. W takim przypadku nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

5. Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Serwis SellPander.pl korzysta z usług określonych podmiotów zewnętrznych, w celach zapewnienia lepszego funkcjonowania serwisu, statystycznych, analitycznych oraz marketingowych. Podmioty te wspierają nas w prowadzeniu działalności i mogą, wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie, przetwarzać Twoje dane. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być

a) Hostingodawca – Zapewnienie możliwości korzystania z usług i funkcji serwisu, a także w celach statystycznych.
b) Facebook – W celach marketingowych, społecznościowych, a także analitycznych i statystycznych.
c) Google – usługi analityczne, służące do śledzenia statystyk serwisu.
d) Hotjar – usługi statystyczne i analityczne, a także funkcje pozwalające na przesyłanie wiadomości zwrotnych.
e) ProveSource – usługi marketingowe i statystyczne.
f) HubSpot – W celu obsługi zapytań lub zgłoszeń przesyłanych za pomocą formularzy lub innych podanych form kontaktu.
f) Microsoft – W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, a także w celach statystycznych i analitycznych.

A ponadto:
– odpowiednie organy publiczne, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

7. Działania analityczne i statystyczne

W celu zapewnienia poprawnego działania usług, a także w celach zwiększenia przystępności i intuicyjności serwisu, Administrator prowadzi działania analityczne i statystyczne. Na działania takie użytkownik korzystający z Serwisu zgadza się dobrowolnie, poprzez odpowiednie ustawienia narzędzi oraz urządzeń, za pomocą który uzyskiwany jest dostęp do Serwisu. W ramach analiz i statystyk brane są pod uwagę sposoby w jakie użytkownik porusza się po Serwisie, włączając w to czas spędzony w obrębie całego Serwisu oraz jego poszczególnych podstron, ruchy wykonywane za pomocą urządzeń wskazujących, ilość i rozmieszczenie kliknięć, a także dane biometryczne (np. statystyczna ilość czasu spędzonego w górnej części strony serwisu).

Ponadto, w celach przeprowadzania analiz i statystyk, a także w celach zapewnienia poprawnego działania usług i obsługę płatności, Administrator może przetwarzać dane dotyczące urządzenia, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, takie jak adres IP, wersja, kraj czy też system operacyjny.

8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z serwisem lub naszymi usługami

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzane są do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania (w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku, i które nastąpi najwcześniej).. W przypadku braku podania danych osobowych, nie będzie istniała możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Twoje uprawnienia

Jako użytkownikowi serwisu SellPander.pl przysługuje Ci prawo żądania uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia w przetwarzaniu (art. 18 RODO) i przeniesienia danych do innego administrator (art. 20 RODO).

Ponadto, przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw. W przypadku podpunktów zależnych od urządzeń i programów przy pomocy których uzyskiwany jest dostęp do serwisu, swój sprzeciw możesz wyrazić poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień (np. pliki cookies).

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, skargę należy złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Postanowienia końcowe

Administrator dokłada wszelkich starań, aby podane dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny i stały. Ponadto zapewnia on odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymuszające ochronę danych osobowych, odpowiednie w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Administrator zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom trzecim (za wyjątkiem podmiotów podanych powyżej) i nieupoważnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W przypadku zmian dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania ich nowego kształtu. Wszelkie dane wprowadzone w Polityce Prywatności Administratora, będą publikowane na tej stronie. Użytkownicy korzystający z serwisu nie zostaną dodatkowo poinformowani o wprowadzonych zmianach.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.